SAZVANA 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

- Predsjednik Gradskog vijeća Željko Peran sazvao je 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba koja će se održati u utorak 30. ožujka u Zimskom kinu Rab s početkom u 8:30 sati.
D N E V N I R E D:
Verifikacija zapisnika sa XXV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 18. veljače 2021. i 16. ožujka 2021. godine
„AKTUALNI SAT“
1. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Raba za potpisivanje
Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Vodoopskrbni sustav
Hrvatsko primorje“