ZAVRŠETAK PROJEKTA - SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA "SORINJ"

- Dana 30.04.2021. godine održana je konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Sorinj“.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.04.0015 potpisanom 20. kolovoza 2019. između MZOE (PT1), FZOEU (PT2) i Grada Raba (Korisnik). Razdoblje provedbe projekta je od 9. srpnja 2019. – 30. travnja 2021. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 24.778.893,63 kuna. Od navedenog iznosa 22.381.393,63 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirao Grad Rab.
Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Zajednica ponuditelja - HIS d.o.o., Donja Višnjica i VIGRA d.o.o., Rab); Ugovora za pružanje usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova (Izvršitelj: Zajednica ponuditelja - FLUM-ING d.o.o. i Institut IGH d.d., Zagreb); i Ugovora za pružanje usluga upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te uslugama promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: MAXICON d.o.o., Zagreb).
Radovi na sanaciji odlagališta završeni su dana 5 veljače 2021. te je nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 16. ožujka 2021. ishođena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000005, URBROJ: 2170/1-03-07/2-21-0005, pravomoćna od 17.03.2021.
Odlagalište neopasnog otpada „Sorinj“ nalazi se na k.č.br. 1584/4, 1587/2, 1588, 1590/2, 1591/2, 1602/2, 1603/2, 10204/3 k.o. Lopar i na njega se odlagao otpad u razdoblju od 1969. do 2018. godine, kada je odlagalište zatvoreno. Radovi sanacije odlagališta, obuhvaćali su: premještanje postojećeg otpada i formiranje tijela odlagališta, prekrivanje otpada završnim brtvenim slojem, izgrađen je sustav pasivnog otplinjavanja sa biofilterima, obodna makadamska prometnica, sustav odvodnje oborinskih voda, ograda i ulazna vrata, te je izvedeno krajobrazno uređenje odlagališta. Tijekom izvođenja radova izvršen je iskop i preslagivanje 80.000 m3 otpada te strojni iskop, miniranje i ugradnja više od 30.000 m3 pretežno stijenskog materijala u tijelo odlagališta i 19.000 m3 kamenog materijala u obodni nasip odlagališta.
Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 1,91 ha).
Tijekom provedbe projekta na području Grada provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima su građani informirani o projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, sve u svrhu očuvanja prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.
Više informacija o projektu možete vidjeti na web stranici http://rab.hr/. Foto: Sanjin Badurina